Ethekwini Gospel Choir Khayelihle mp3 download

Ethekwini Gospel Choir Khayelihle. check out Ethekwini Gospel Choir gospel song titled Khayelihle.

Ethekwini Gospel Choir – Khayelihle Lyrics

1 Khay’ elihle, khaya lami,

Ma ngi ngene esangweni;

Ma ngi zipumuze kuwe,

Khay’ elihle, khaya lam’!

2 Kade nga ngi zulazula,

Ngi nga bon’ ubuhle bako;

Se ngi funa ngokufisa

Ngi ku bone, khaya lam’!

3 Ku nenhlanhla kuwe, khaya’

A lu se ko ulusizi;

I’nyembezi zi ya sulwa

Kay’ elihle, khaya lam’!

4 A ba lambi abakiti,

A ba somi, a ba sweli;

Ba yaluswa o iMvana,

Se be kuwe, kava lam’.

5 Se ngi yezwa ubumnandi

Obu vela kuwe, khaya.

Ngi zo ngena masinyane,

Khay’ elihle, khaya lam’!